เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
     
   
  รองศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์
คณบดี
 
     
   
  อาจารย์ปรัชญา ศิลปะ
รองคณบดี / หัวหน้าสาขา
รัฐประศาสนศาสตรศาสตรบัณฑิต
 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์
ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.สุรชัย เลี่ยมทอง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ผิน ปานขาว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
     
อาจารย์ ดร.รัชดากร ทมินเหมย
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
     
อาจารย์ปราโมทย์ อินทกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
อาจารย์รัฐชาติ สำฤทธิ์นอก
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
อาจารย์เจต ปฏิเวทภิญโญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     
อาจารย์อนุชา พิมายนอก
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ปรีดา เฉลิมวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ณัฐภน ลิมปิเจริญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     
   
นางสาวนริศรา ทันสมัย
เลขาณุการ