เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
     
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา วิทยอนันต์
คณบดี
 
     
 
อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ
รองคณบดี
 
     

อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ปราโมทย์ อินทกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
     

อาจารย์นิธิกานต์ สนสระน้อย
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
 
     
   
  นางสาวโยษิตา ศรีทองกูล
เลขาณุการ