องค์ประกอบที่ 1  
  องค์ประกอบที่ 2  
  องค์ประกอบที่ 3  
  องค์ประกอบที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 5  
 
 
 
 
 
  เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
     
   
  อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง
คณบดี /
หัวหน้าสาขานิติศาสตรบัณฑิต
 
     
   
  อาจารย์ปรัชญา ศิลปะ
รองคณบดี / หัวหน้าสาขา
รัฐประศาสนศาสตรศาสตรบัณฑิต
 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒน์ศิณ สำเริงรัมย์
ผู้อำนวยการหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.สุรชัย เลี่ยมทอง
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
     
รองศาสตราจารย์ผิน ปานขาว
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.รัชดากร ทมินเหมย
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา วิทยอนันต์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
     
อาจารย์รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ปราโมทย์ อินทกุล
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
อาจารย์รัฐชาติ สำฤทธิ์นอก
อาจารย์ประจำหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต
     
อาจารย์เจต ปฏิเวทภิญโญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อาจารย์อนุชา พิมายนอก
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
อาจารย์ปรีดา เฉลิมวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     
 
อาจารย์ณัฐภน ลิมปิเจริญ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
นางสาวนริศรา ทันสมัย
เลขาณุการ