เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
     
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา วิทยอนันต์
คณบดี
 
     
     

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา วิทยอนันต์
ผู้อำนวยการ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ กำธร กำประเสริฐ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ทนาราช
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
     
   
     

อาจารย์นิธิกานต์ สนสระน้อย
หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ปราโมทย์ อินทกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
     

อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ ดร.นที วรรธนะโกวินท์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

     
   
  นางสาวโยษิตา ศรีทองกูล
เลขานุการคณะนิติศาสตร์