เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0301208   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
0301209   กฎหมายลักษณะซื้อขายแลกเปลี่ยนให้
0301215   กฎหมายแรงงาน
0301216   กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
0002208   หลักรัฐศาสตร์กับการปกครองของไทย
0002210   สังคมเศรษฐกิจและการเมือง
0004204   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3
2
2
4
3
3
3

รวม

20

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0001206   ศาสนากับชีวิต
0301207   กฎหมายลักษณะละเมิดฯ
0301210   กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ฯ
0301211   กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า
0301212   กฎหมายลักษณะยืมฯ
0301213   กฎหมายลักษณะประกันภัย
0301214   กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท
0301217   กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
0301218   กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน

3
3
2
2
2
2
3
2
3

รวม

22