เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0301101  กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
0301102   กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
0301103   กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
0001101   ประสบการณ์พื้นฐานของการศึกษาในอุดมศึกษา
0003101   ทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0003102   ภาษาอังกฤษ 1

3
3
4
3
3
3

รวม

19

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0301104  กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
0301105  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
0301106  กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
0003103  ภาษาอังกฤษ 2
0001103  รากฐานของอารยธรรม
0004101  คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน

4
4
4
3
3
3

รวม

21