เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
ชื่อหลักสูตร
   

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Laws Program in Law

 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
   

ชื่อเต็มภาษาไทย : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นิติศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Laws (Law)
ชื่อย่อภาษาไทย : น.ม. (นิติศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : LL.M. (Law)

 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   

39 หน่วยกิต

 
ระยะเวลาการศึกษา
   

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 2 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

   
  วัน-เวลาในการเรียนการสอน
    วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 ถึง 16.00 น.
    ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
    ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
    ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม
       
       
  โครงสร้างหลักสูตร
   
ลำดับที่ หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (2)
จำนวนหน่วยกิต
แผน ข
1
2
3
4
5
หมวดวิชาพื้นฐาน
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดการค้นคว้าอิสระ
หมวดวิทยานิพนธ์
การสอบประมวลความรู้
ไม่นับหน่วยกิต
15
12
-
12
-
ไม่นับหน่วยกิต
15
18
6
-
-
รวมทั้งสิ้น 39 39
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
   
ประมาณ 147,000 บาท