เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0102409  ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
0303208 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
0304103  ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหาร   
0304424  การวิเคราะห์และประเมินระบบงาน   
0304433  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

3
3
3
3
2

รวม

14

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0304434  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

5

รวม

5