•   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุงปีการศึกษา 2565 หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
     
   
  โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 9 หน่วยกิต
    2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา 93 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ 81 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 12 หน่วยกิต
    3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
     
  ระยะเวลาการศึกษา จบการศึกษาภายใน 4 ปี
     
  จัดการเรียนการสอน วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
     
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าเพื่อเข้ารับการเทียบโอน
  2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
  3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่วิทยาลัยกำหนด
     
  ค่าใช้จ่าย 1. ค่าใช่จ่ายตลอดหลักสูตร 240,000 บาท (สามารถกู้กยศ.ได้)
  2. ค่าสมัครแรกเข้า 2,500 บาท
     
   
     
 •   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ
   
  โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
    1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 9 หน่วยกิต
    2) หมวดวิชาเฉพาะสาขา 93 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะ 81 หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ 12 หน่วยกิต
    3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
     
  ระยะเวลาการศึกษา จบการศึกษาภายใน 2 ปีครึ่ง
     
  จัดการเรียนการสอน แบบ Block Course วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
     
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าเพื่อเข้ารับการเทียบโอน
  2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
  3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่วิทยาลัยกำหนด
     
  ค่าใช้จ่าย 1. ค่าใช่จ่ายตลอดหลักสูตร 155,000 บาท
  2. ค่าสมัครแรกเข้า 5,600 บาท
     
   
 •   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ปริญญาตรีใบที่ 2)
   
  โครงสร้างหลักสูตร ศึกษาเฉพาะวิชากฎหมายจำนวน 36 รายวิชา จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ต้องศึกษา 93 หน่วยกิต
     
  ระยะเวลาการศึกษา จบการศึกษาภายใน 1 ปีครึ่ง
     
  จัดการเรียนการสอน แบบ Block Course วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
     
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
  2. เป็นผู้มีความประพฤติดี
  3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  4. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่วิทยาลัยกำหนด
     
  ค่าใช้จ่าย 1. ค่าใช่จ่ายตลอดหลักสูตร 122,600 บาท (สามารถชำระเป็นรายเดือนได้)
  2. ค่าสมัครแรกเข้า 5,600 บาท
     
   
 •   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กลุ่มเทียบโอนประสบการณ์
   
  โครงสร้างหลักสูตร ศึกษารายวิชากฎหมายและกลุ่มวิชาเลือกเสรี จำนวน 38 รายวิชา จำนวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ต้องศึกษา 99 หน่วยกิต
     
  ระยะเวลาการศึกษา จบการศึกษาภายใน 2 ปี 6 เดือน
     
  จัดการเรียนการสอน แบบ Block Course วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
     
  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 1. ผู้สมัครต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์
  2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าเพื่อเข้ารับการเทียบโอน
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย การปกครอง ข้าราชการ พนักงานของรัฐ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  4. ใบรับรองการทำงานจากต้นสังกัด
  5. เป็นผู้มีความประพฤติดี
  6. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  7. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่วิทยาลัยกำหนด
     
  ค่าใช้จ่าย 1. ค่าใช่จ่ายตลอดหลักสูตร 128,000 บาท (สามารถชำระเป็นรายเดือนได้)
  2. ค่าสมัครแรกเข้า 5,600 บาท
  3. ค่าทำเล่มโอนประสบการณ์ ค่ากรรมการสอบ 5,000 บาท
  4 ค่าเทียบโอนรายวิชาละ 100 บาท
  หมายเหตุ ถ้ารวมกลุ่มมาเรียน 10 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จาก 128,000 บาท เหลือ 99,000 บาท