เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
ชื่อปริญญาและอักษรย่อ
   

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor  of  Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B.

  ความพิเศษของหลักสูตร
   
  • สอนโดยอาจารย์ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
  • หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาทนายความและสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  อัตราเงินเดือนของบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์ของ  ก.พ.
  • อาจารย์พิเศษได้แก่  ผู้พิพากษา  พนักงานอัยการ  ตำรวจ  ทนายความ  นิติกร  นักวิชาการศาลปกครอง  ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายอาญาและภาษีอากร
  • จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ได้แก่  กิจกรรมดูงาน  ศาล  (ยุติธรรม  ศาลปกครอง  ศาลเยาวชน  ศาลแขวง  ศาลแรงงาน)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานอัยการ  สภาทนายความ  สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • กิจกรรมทำนุบำรุงศิปวัฒนธรรม  ศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและบริการวิชาการ
  • กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน  เช่น  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าแข่งขันตอบปัญหา  (ศาลแรงงานกลาง  สภาทนายความ 
  แนวทางการประกอบอาชีพ
   

อาจแบ่งแนวทางในการทำงานได้ 2 ประเภท 

ประเภทที่1 คือ ผู้ซึ่งใช้วิชากฎหมายในการประกอบอาชีพโดยตรงซึ่งผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์ไม่สามารถประกอบอาชีพเหล่านี้ได้เลย ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ นิติกร ฯลฯ

ประเภทที่2 คือ ผู้ซึ่งใช้ความรู้ทางกฎหมายให้เป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ เช่น ตำรวจ ปลัดอำเภอ นักธุรกิจพนักงานบริษัท ห้างร้าน ข้าราชการ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางกฎหมายสามารถที่จะเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางกว่าสาขาอื่น ๆ เพราะนอกจากจะสามารถประกอบอาชีพที่กันไว้เฉพาะสำหรับนักกฎหมายแล้ว ยังสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นสามารถประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้เรียน
   
  • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาต้องผ่านขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา  และผ่านการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย
  • เข้าศึกษาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามระเบียบวิทยาลัยนครราชสีมา
  • การสอบคัดเลือกร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

ระยะเวลาในการศึกษา
   
ภาคปกติ
      - ใช้เวลา 4 ปี
ภาคสมทบ (Block Course)
      - ใช้เวลา 3 ปี