เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 1
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0001101   ประสบการณ์พื้นฐานของการศึกษาในอุดมศึกษารากฐานอารยธรรม
0001103   รากฐานอารยธรรม
0002210    สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
0003101   ทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0003102   ภาษาอังกฤษ 1
0303103    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์

3
3
3
3
3
3

รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0001206  ศาสนากับชีวิต
0002212  สังคมและปัญหาสังคมในชุมชน
0003103  ภาษาอังกฤษ 2
0004101  คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน
0004204  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
0303102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

3
3
3
3
3
3

รวม

18