เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 4
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0301430  กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
0301432  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
0302404  กฎหมายอุตสาหกรรม  
0302421  กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็ก และเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว  
0302423  การว่าความและศาลจำลอง

3
2
2
2
2

รวม

11

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0301431  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
0301433   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
0302433   กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
0302443   ประวัติศาสตร์กฎหมาย
0302436   กฎหมายสิ่งแวดล้อม

3
2
2
2
2

รวม

11