เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0301319   กฎหมายลักษณะครอบครัว
0301324   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
0301321    พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย
0301322   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
0301327   กฎหมายปกครอง
0303416   การบริหารงานคลังและงบประมาณ                                          

3
3
2
4
3
3

รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0301320  กฎหมายลักษณะมรดก
0301323  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี
0301325  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
0301326  กฎหมายลักษณะพยาน
0301328  กฎหมายภาษีอากร
0301329  นิติปรัชญา
0102407  พฤติกรรมองค์การ

3
3
2
3
2
3
3

รวม

18