เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 2
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0002211   เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
0303101   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
0303104   หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
0303205   การเมืองการปกครองของไทย
0304416   กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
0304417   ทฤษฎีการเมือง

3
3
3
3
3
2

รวม

17

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0303206   ทฤษฎีองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
0303209   ระบบบริหารราชการไทย
0303311   กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
0303313   การบริหารและการพัฒนา
0304225   การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ
0304420   กฎหมายอาญา

3
3
3
3
3
3

รวม

18