เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4
    ตัวอย่างรายวิชาชั้นปีที่ 3
   
   

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

0303318   การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ
0303319   นโยบายสาธารณะ
0303415    การวิเคราะห์โครงการ การเขียนและการบริหารโครงการ
0303320   การบริหารงานคลังและงบประมาณภาครัฐ
0304421   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
0304422   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                          

3
3
3
3
3
3

รวม

18

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

0303317  นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายไปปฏิบัติ
0304326   ระบบการบริหารงานท้องถิ่น
0304311  กฎหมายลักษณะพยาน
0304312  การบริการงานคลังส่วนท้องถิ่น
0304423  การวิเคราะห์นโยบาย
0304418  การบริหารหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

3
3
3
3
3
3

รวม

18