เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > กิจกรรมนิติสัมพันธ์
 
กิจกรรม : กิจกรรมนิติสัมพันธ์

รายละเอียดกิจกรรม : คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมนิติสัมพันธ์ขึ้นในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ และได้รับเกียรติจากอธิการบดีในกล่าวกล่าวเปิดงาน ในกิจกรรมครั้งมีทั้งอาจารย์และนักศึกษาภายในจากคณะทั้ง 2 สาขาวิชา (สาขานิติศาสตร์ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์) ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบเข้าร่วม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมีดังต่อไปนี้ 1) เพื่อรำลึกถึง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ครูกฎหมายของประเทศไทย 2) เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรม ประดับเข็มตราชู สัญญาลักษณ์คณะนิติศาสตร์ 3) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ และ นักศึกษา โดยการจัดกิจกรรมแข่งกีฬา สาขานิติศาสตร์ และ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 4) เพื่อสร้างความสามัคคีของนักศึกษาในคณะนิติศาสตร์ และยังเป็นกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะด้วย

ภาพประกอบ :