เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑ
 
กิจกรรม : พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 27 พศฤจิกายน พ.ศ. 2564 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ท่านสันทัด สุจริต ผู้พิพากษาศาลฎีกา 3. อาจารย์วีระศักดิ์ บุญเพลิง อดีตประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้คำแนะแนวอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะได้ปรับปรุงหลักสูตรฯให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต

ภาพประกอบ :