เนติบัณฑิตยสภาฯ  
  สภาทนายความฯ  
  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
   
 
  หน้าหลัก > ภาพกิจกรรมทั้งหมด > อบรมหลักสูตรทักษะการจัดกระ
 
กิจกรรม : อบรมหลักสูตรทักษะการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 12

รายละเอียดกิจกรรม : ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดการฝึกอบรม หลักสูตรทักษะการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 12 เพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 4 ท่าน ดังนี้ 1. อาจารย์เมธาพร กาญจนเตชะ 2. อาจารย์ปราโมทย์ อินทกูล 3. ผศ.รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์ 4. อาจารย์นิธิกานต์ สนสระน้อย ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน วิทยาลัยนครราชสีมาในอนาคต

ภาพประกอบ :